1 người đang online
°

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Đăng ngày 10 - 08 - 2021
Lượt xem: 19
100%

Huyện Thuận Nam công khai, minh b  các văn bản trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 

 
DANH MỤC TÀI LIỆU PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2020
STT Số hiệu
văn bản
 Ngày ban hành
Trích yếu
Đơn vị 
ban hành
File Tải về
A
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN 
 A.1  Đánh giá lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN
1
 1696/UBND-KT  03/6/2020 Công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng.
UBND huyện
1696/UBND-KT.pdf 
 2  2347/UBND-NC
 31/7/2020 Triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố  cáo 6 tháng cuối năm 2020.
UBND huyện 
2347/UBND-NC.pdf 
 3 1055/UBND-NC 04/9/2020 V/v tiếp tục thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". UBND huyện  1055/UBND-NC.pdf
 4 2017/UBND-KT  02/7/2019 Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng. UBND huyện
2017/UBND-KT.pdf 
A.2
Đánh giá việc tổ chức thực hiện
 I Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN
 1  207/KH-UBND  20/12/2019  Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống “Tham nhũng vặt” theo Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND huyện 207/KH-UBND.pdf 
 2 239-KH/HU
 29/6/2020  Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ưong về phòng, chống tham nhũng đến nay. Huyện ủy Thuận Nam 239-KH/HU.pdf
3
2936/UBND-TCD
 13/12/2019 triển khai Chỉ thị số 62- CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống “Tham nhũng vặt” .  UBND huyện
2936/UBND-TCD.pdf 
4
516/BC-UBND
 20/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/05/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020.
 UBND huyện
516/BC-UBND.pdf 
II
Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN
 1 223/KH-UBND
 14/12/2020 Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Thuận Nam năm 2021.
UBND huyện
223/KH-UBND.pdf 
 2 549/BC-UBND  07/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.
 UBND huyện
549/BC-UBND.pdf 
 III Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
1
92/KH-UBND
 14/4/2020 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn huyện. UBND huyện
92/KH-UBND.pdf
 2 3703/UBND-TH
 21/12/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".
 UBND huyện
 3703/UBND-TH .pdf
 IV Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN
1
95/KH-UBND
 22/4/2020 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
UBND huyện
95/KH-UBND.pdf
 2 1279/QĐ-UBND
 11/12/2019 Quyết định về giao Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020.
UBND huyện
 1279/QĐ-UBND.pdf
3
46/BC-UBND
12/3/2020 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2020
UBND huyện
46/BC-UBND.pdf 
4
195/BC-UBND
22/5/2020 Báo cáo Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
UBND huyện
 195/BC-UBND.pdf
5
328/BC-UBND
29/7/2020
 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. UBND huyện  328/BC-UBND.pdf 
6
420/BC-UBND
 07/9/2020  Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
UBND huyện
 420/BC-UBND.pdf
7  01/KL-UBND  14/12/2020 Kết luận thanh tra số việc quản lý và sử dụng đất tại 02 khu vực thuộc thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. UBND huyện
 01/KL-UBND.pdf
8
01/KL-TTH
 18/3/2020 Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại BHXH huyện Thuận Nam. Thanh tra huyện 01/KL-TTH.pdf
9
02/KL-TTH  27/5/2020 Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam Thanh tra huyện 02/KL-TTH.pdf
10
03/KL-TTH  22/7/2020 Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam. Thanh tra huyện 
 03/KL-TTH.pdf
11
 04/KL-TTH  04/8/2020 Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND xã Cà Ná. Thanh tra huyện 04/KL-TTH.pdf 
12
 05/KL-TTH  23/9/2020 Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách của UBND xã Phước Nam Thanh tra huyện
05/KL-TTH.pdf  
V
Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện
 1 495/BC-UBND
 10/11/2020 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và phòng chống tham nhũng năm 2020. UBND huyện
 495/BC-UBND.pdf
 B TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG 
B.1
Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
I
Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018
1 1696/UBND-KT
 03/6/2020 công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng. UBND huyện
 1696/UBND-KT.pdf 
2
09/BC-VPCU&CQ
 24/6/2020 Báo cáo kết quả công khai, minh bạch đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2019.  Văn phòng Cấp ủy và CQ huyện
 09/BC-VPCU&CQ.pdf
3
778/QĐ-UBND  07/8/2020 Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2019  UBND huyện
778/QĐ-UBND 
4
156/PCTKH-NS  13/7/2020 Công khai ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020. Phòng Tài chính - Kế hoạch
156/PTCKH-NS 
5 1183/QĐ-UBND  14/10/2020 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý III năm 2020  UBND huyện
1183/QĐ-UBND 
6
135/QĐ-UBND  18/01/2021 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý IV năm 2020  UBND huyện
135/QĐ-UBND 
 II Kết quả cải cách hành chính (PAR 2020)
 1 2808/UBND-TH
 14/9/2020 V/v cung cấp thông tin phục vụ khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020. UBND huyện
2808/UBND-TH.pdf 
III
Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 
1
1141/QĐ-UBND
 26/12/2019 Quyết định giao quyết định dự toán thu chi ngân sách cấp huyện năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc huyện.  UBND huyện
1141/QĐ-UBND.pdf 
2
667/QĐ-UBND  23/7/2020  Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị, địa phương phục vụ một số nhiệm vụ phát sinh. UBND huyện
 667/QĐ-UBND .pdf
3
233/PTCKH-NS
 20/10/2020 V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phòng Tài chính - Kế hoạch  233/PTCKH-NS.pdf
 4 31/PCTKH-NS 31/01/2020 V/v công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo ngân sách năm 2019. Phòng Tài chính - Kế hoạch   31/PCTKH-NS.pdf 
 5 32/PTCKH-NS  31/01/2020 V/v thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Phòng Tài chính - Kế hoạch 
32/PTCKH-NS.pdf 
IV
Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích 
V
Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
1
417/BC-PNV
 09/11/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội vụ năm 2020 và phương hướng nhệm vụ 2021 Phòng Nội vụ
 417/BC-PNV.pdf
VI
Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) 
1
71/KH-UBND 03/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020. UBND huyện
71/KH-UBND.pdf 
2
03/BC-VPCU&CQ  06/4/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập Văn phòng Cấp ủy và CQ
03/BC-VPCU&CQ.pdf 
 3 108/BC-UBND
 16/4/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 UBND huyện
108/BC-UBND.pdf 
VII
Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP (Chỉ thị 10)
1 951/UBND-TH 02/4/2020 Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện
951/UBND-TH.pdf 
1043/QĐ-UBND   22/10/2021 Quyết định phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. UBND huyện  1043/QĐ-UBND.pdf
1711/UBND-TH  04/6/2020  V/v đăng ký nhu cầu tham gia bồi dưỡng tiếng Raglai và tiếng Chăm năm 2020. UBND huyện  1711/UBND-TH.pdf 
1437/QĐ-UBND  30/12/2020  Quyết định về việc tổ chức lại Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Thuận Nam. UBND huyện
1437/QĐ-UBND.pdf 
1369/QĐ-UBND  11/12/2020  Quyết địnhvề việc đề nghị khen thưởng thành tích trong trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020. UBND huyện 1369/QĐ-UBND.pdf 
1211/QĐ-UBND  19/11/2020  Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020. UBND huyện 1211/QĐ-UBND.pdf 
2632/UBND-TH   27/8/2020  V/v về đăng ký cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính, văn hóa công sở năm 2020. UBND huyện 2632/UBND-TH.pdf 
160/KH-UBND  26/8/2019  Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. UBND huyện  160/KH-UBND.pdf
9 881/QĐ-UBND   26/8/2020  Quyết định về việc phê duyệt danh sách quy hoạch dự nguồn cán bộ quản lý các trường trực thuộc giai đoạn 2016-2021 (bổ sung năm 2020), giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo. UBND huyện  881/QĐ-UBND.pdf
10 552/BC-UBND  09/12/2020  Báo cáo về triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2011-2020. UBND huyện 552/BC-UBND.pdf 
11 193/KH-UBND   14/11/2019  Kế hoạch về cải cách hành chính huyện Thuận Nam năm 2020.  UBND huyện  193/KH-UBND.pdf
12 203/KH-UBND  10/12/2019  Kế hoạch tự kiểm tra văn bản QPPL năm 2020.  UBND huyện 203/KH-UBND.pdf 
13 204/KH-UBND  10/12/2020  Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. UBND huyện  204/KH-UBND.pdf
14 1353/QĐ-UBND  30/12/2019  Kế hoạch về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020. UBND huyện  1353/QĐ-UBND.pdf
15  05/KH-UBND   10/01/2020  Kế hoạch về phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2020. UBND huyện 05/KH-UBND.pdf 
16 08/KH-UBND  13/01/2020  Kế hoạch về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020. UBND huyện 08/KH-UBND.pdf 
17 27/KH-UBND  13/02/2020  Kế hoạch về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 UBND huyện  27/KH-UBND.pdf
18 59/KH-UBND   16/3/2020  Kế hoạch về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020. UBND huyện 59/KH-UBND.pdf 
19  169/KH-UBND  20/8/2020  Kế hoạch về khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức và cá nhân với dịch vụ hành chính công tại bộ phận Một cửa UBND huyện. UBND huyện 169/KH-UBND.pdf 
20  343/QĐ-UBND  06/4/2020  Quyết định về nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức UBND huyện  343/QĐ-UBND.pdf
21 344/QĐ-UBND   06/4/2020  Quyết định về nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức. UBND huyện 344/QĐ-UBND.pdf 
22 345/QĐ-UBND   06/4/2020  Quyết định về nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức UBND huyện  345/QĐ-UBND.pdf
23 146/QĐ-UBND  20/02/2020  Quyết định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức. UBND huyện 146/QĐ-UBND.pdf 
24 127/BC-UBND  22/4/2020 Báo cáo sơ kết 01 năm kết quả thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc UBND huyện
127/BC-UBND.pdf 

 LĨNH VỰC TÀI CHÍNH
STT Số hiệu
văn bản
Trích yếu
Đơn vị 
ban hành
File Tải về
1
410/QĐ-UBND Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 UBND huyện
1. 410/QĐ-UBND.pdf
2. Chương trình đính kèm QĐ 410.pdf
2 01/KL-TTH
Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội huyện Thuận Nam
Thanh tra hyện
01/KL-TTH.pdf
3 02/KL-TTH
Kết luận thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam
Thanh tra huyện
02/KL-TTH.pdf 
4 03/KL-TTH
Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam.
Thanh tra huyện
 03/KL-TTH.pdf
5 05/KL-TTH
Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách của UBND xã Phước Nam
Thanh tra huyện 05/KL-TTH.pdf Tin liên quan

Tin mới nhất

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 8:40 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021(05/05/2022 10:06 SA)

Thông báo số 28/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 45/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 42/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2019(09/11/2021 9:23 CH)