115 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
187/QĐ-UBND 21/02/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
112/QĐ-UBND 25/01/2024 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
99/QĐ-UBND 24/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
101/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1319/QĐ-TTg 10/11/2023 Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
75/2023/QĐ-UBND 18/10/2023 Quyết định Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
50/2023/QĐ-UBND 21/08/2023 Quyết định Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2680/UBND-KT 11/08/2023 V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Thuận Nam
906/QĐ-UBND 06/07/2023 Về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
895/QĐ-UBND 05/07/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện và Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
859/QĐ-UBND 09/06/2023 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Thiên Sanh Sảy (lần đầu)
860/QĐ-UBND 09/06/2023 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Kim Thanh (lần hai)
648/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh, giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
674/QĐ-UBND 04/05/2023 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Vân (lần hai)
576/QĐ-UBND 28/04/2023 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6