8 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
739/TB-CAH 16/05/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
203/TB-UBND 13/05/2022 Thông báo Danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia đánh giá chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch
148/KH-UBND 29/04/2022 Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng Phòng Tư pháp
02/KL-UBND 28/04/2022 Kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 16, xã Phước Minh
118/KH-UBND 05/04/2022 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam năm 2022
110/KH-UBND 31/03/2022 Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch
04/2022/QĐ-UBND 11/01/2022 Quyết định quy định việc rà soát , công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý , việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26/2021/TT-BTTTT 31/12/2021 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông
01/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
37-QĐ/TW 25/10/2021 Quy định về những điều Đảng viên không được làm
21-KL/TW 25/10/2021 Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
111/QĐ-UBND 18/01/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
52/QĐ-UBND 13/01/2021 Quyết định về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6