50 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
360/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Từ Hữu Xây (lần hai)
361/QĐ-UBND 22/03/2023 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Xuân (lần hai)
159/QĐ-UBND 10/02/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
77/QĐ-UBND 23/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trên lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
49/QĐ-UBND 13/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
48/QĐ-UBND 13/01/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
1837/QĐ-UBND 16/12/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
1746/QĐ-UBND 28/11/2022 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
1440/QĐ-UBND 18/10/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
06/KL-UBND 29/09/2022 Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý và sử dụng đất tại khu vực quy hoạch dự án xây dựng khu dân cư phục vụ đường Văn Lâm - Sơn Hải
04/KL-UBND 01/08/2022 Kết luận nội dung tố cáo đối với UBND xã Phước Nam và những người có thẩm quyền trong UBND xã Phước Nam
1008/QĐ-UBND 21/07/2022 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1395/QĐ-UBND 14/07/2022 Quyết định ban hành quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, trách nhiệm tham mƣu và quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện
791/QĐ-UBND 29/06/2022 Quyết định Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
771/QĐ-UBND 24/06/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1 2 3 4 5 6