34 người đang online
°

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

100%

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HIỆN PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

 

          Thực hiện Quyết định số 82/2017/QĐ-UBND  ngày 29/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

         

          1. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Võ Đình Vinh

Phó Giám đốc Sở Công thương

0988.277.772

vodinhvinh@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Đình Vinh

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

0259. 3823302

0918.824241

vanvinh@ninhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Huệ Khải

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

0989.020003

huekhai@ninhthuan.edu.vn

4

Lê Tiến Dũng  

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

0907.658768

ltdung@ninhthuan.gov.vn

5

Lê Kim Hoàng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

0259. 3836999

0913.930268

kimhoang@ninhthuan.gov.vn

6

Hà Anh Quang

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh & Xã hội

0918.381680

haanhquang@ninhthuan.gov.vn

7

Trần Hải

Giám đốc Sở Nội vụ

0918.096103

tranhai@ninhthuan.gov.vn

8

Đặng Kim Cương

Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

0913.198048

Kimcuong171@gmail.com

9

Nguyễn Văn Nhựt

Giám đốc Sở Tài chính

0913.708324

nvannhut@ninhthuan.gov.vn

10

Nguyễn Văn Quế

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

0919.854567

nvque@ninhthuan.gov.vn

11

Đào Xuân Kỳ

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

0683. 922.752

0913. 709.908

xuanky@ninhthuan.gov.vn

12

Lê Quyện

Phó Giám đốc Sở Tư pháp

0259.3836768

0919.648558

lequyenstp@ninhthuan.gov.vn

13

Nguyễn Văn Hòa

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

097. 3292368

nvanhoa@ninhthuan.gov.vn

14

Lê Phạm Quốc Vinh

Giám đốc Sở Xây dựng

02593. 822.504

0913. 822094

quocvinhsxd@ninhthuan.gov.vn

15

Lê Vũ Chương

Giám đốc Sở Y tế

098.9505011

vuchuong@ninhthuan.gov.vn

16

Lê Quang Cảnh

Chánh Thanh tra tỉnh

0259.920357

0913.198.005

quangcanh@ninhthuan.gov.vn

17

Hồ Sĩ Sơn

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

0911.675869

syson@ninhthuan.gov.vn

18

Pi Năng Thị Thủy

Trưởng Ban Dân tộc

0919.630.489

thithuy@ninhthuan.gov.vn

19

Sử Đình Vinh

Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp

0913.882299

dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn

20

Nguyễn Minh Hà

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

0909.209.688

minhhantv@ninhthuan.gov.vn

 

 

          2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Huyện Thuận Nam

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

E-mail

1

Trương Xuân Vỹ

Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam

0913.184017

xuanvy@ninhthuan.gov.vn