102 người đang online
°

Phòng ban chuyên môn

100%

LÃNH ĐẠO HĐND-UBND VÀ CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN HUYỆN THUẬN NAM
 
 

 

 
Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận
 

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 

Điện thoại: 0259. 750 088

Email:  ubnd_tn@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 

Điện thoại: 0259.553.415

Email: pnv_tn@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 

 

Điện thoại: 0259..553.424

 

Email:  ptp_tn@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 

 

Điện thoại: 0259.750.062

 

Email:  tt_tn@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 

 

Điện thoại: 0259. 553.416

Email:  pkhtc_tn@ninhthuan.gov.vn

 

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận 

Điện thoại: 0259. 553.418

Email:  pgddt_tn@ninhthuan.gov.vn


 
Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259. 553.421

Email:  pvhtt_tn@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.750.055

Email:  pktht_tn@ninhthuan.gov.vn


 
Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259 750.065

Email: ptnmt_tn@ninhthuan.gov.vn

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259. 553.417

Email:  pldtbxh_tn@ninhthuan.gov.vn


 

 

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam - Ninh Thuận.

Điện thoại: 0259.3750.049

Email:  pnn_tn@ninhthuan.gov.vn