Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Huyện Thuận Nam báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

STT Lĩnh vực  Đơn vị tham mưu ban hành File Tải về
1 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019  UBND huyện Thuận Nam 

 1. QĐ 875 - D.toán NSNN năm 2019. 

2. QĐ 20_D.toán NSNN năm 2019 đượcHĐND thông qua 
     (
Phụ lục kèm QĐ 20 )

 2 Công khai dự toán ngân sách huyện năm 2019  Phòng Tài chính - Kế hoạch


1. NSNN Quý I năm 2019

2. NSNN Quý II năm 2019

3. NSNN Quý III năm 2019

4. NSNN Quý IV năm 2019

 3  Số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2018  UBND huyện Thuận Nam

QĐ 698_Quyet dinh cong khai so lieu quyet toan nam 2018.pdf

4 Kết quả thanh tra kiểm toán  Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII


TB 42_TB kết quả kiểm toán tại huyện Thuận Nam-KV VIII

 5 Kết quả thực hiện các kiến nghị của thanh tra, kiểm toán  UBND huyện Thuận Nam


1. BC 1286_T.hiện K.nghị k.toán năm 2019


2. BC 921_T.hiện k.nghị k.toán năm 2016 trở về trước

6 Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị cho cơ quan, đơn vị năm 2019  UBND huyện Thuận Nam

 
QĐ 1296_Phê duyệt danh mục mua sắm công năm 2019  
  (Bảng T.hợp_Kèm theo)

7 Ban hành tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng  UBND huyện Thuận Nam


QĐ 696_T.chuẩn, đ.mức máy móc, t.bị năm 2019

    (Danh mục kèm theo)

8 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019  UBND huyện Thuận Nam


BC_468_tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019

   (Bảng T.hợp kèm theo)

9

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

 UBND huyện Thuận Nam


1. KH 75-T.hiện C.thị CCHC nha nước
 

2. BC 297_KQ T.hiện N.quyết 18 và 19
       (P.Lục kèm BC 297)

3. BC 1581_BC 6 tháng đầu năm 2020 theo NQ 18 và 19
    (Phụ lục kèm BC 1581)

10

Quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng 

UBND huyện Thuận Nam


KH 17- K.hoạch c.tác PCTN năm 2019
 

11 Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý KT-XH để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng   UBND huyện Thuận Nam


1. KH 18-KH P.bien GDPL, h.giải c.sở năm 2019


2. KH 112-T.hiện Đề án T.cường c.tác PBGDPL năm 2019

12

Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng    UBND huyện Thuận Nam


1. KH 168 - ĐA đ.cao t.nhiệm, t.giác c.hành p.luật.pdf


2. KH 36 - Thi hành PL trong LV BHXH, BHYT, BHTN năm 2019

3. KH 68 - Hỗ trợ pháp lý cho d.nghiệp năm 2019

4. KH 80 - P.động t.đua PBGDPL, h.giải cơ sở năm 2019.pdf

5. KH 106 - T.đua C.đề s.chặt k.cương, t.cường đ.kết, s.tạo, b.phá năm 2019

6. KH 120 - t.hiện Đề án nội dung công ước chống tra tấn năm 2019

7. KH 122 - Đề án về các quyền dân sự, c,trị và PL VN năm 2019

 

13 Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra  UBND huyện Thuận Nam 


QĐ 1155 - Giao kế hoạch c.tác thanh tra năm 2019
 

14  Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra  Thanh Tra huyện Thuận Nam
 15  Việc triển khai kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội Thanh Tra huyện Thuận Nam 
 16 Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN (Việc tiếp công dân của Lãnh đạo UBND huyện)  UBND huyện Thuận Nam 
17 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng  UBND huyện Thuận Nam 


1. BC 146 - b.cáo c.tác g.quyet k.nại, t.cáo 6 tháng đầu năm 2019
 

2. BC 241 - b.cáo c.tác g.quyet k.nại, t.cáo 9 tháng đầu năm 2019

3. BC 304 - b.cáo c.tác g.quyet k.nại, t.cáo năm 2019.

4. BC 111 - B.cáo c.tác PCTN 6 tháng đầu năm 2019.

5. BC 249 - BC c.tác PCTN 9 tháng đầu năm 2019.

6. BC 356 - Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

7. BC 302 - Đ.giá c.tác PCTN năm 2019

18 Công tác cán bộ
(Công khai chỉ tiêu biên chế) 
UBND huyện Thuận Nam 

1. QĐ 742 - tạm giao c.tiêu b.chế sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2019. 

2. QĐ 979 - giao c.tiêu b.chế c.chức h.chính thuộc UBNd huyện năm 2019.

19 Lĩnh vực đất đai, tài nguyên   UBND huyện Thuận Nam 

20  Lĩnh vực giáo dục  UBND huyện Thuận Nam
1. KH 143 - T.dụng v.chức năm 2019

 
21 Cải cách hành chính  UBND huyện Thuận Nam 
1. KH 169 - K.hoạch CCHC năm 2019

2. KH 184 - R.soát, đ.giá TTHC năm 2019

3. BC 303 - Bc c. tác CCHC năm 2019

22  Xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn UBND huyện Thuận Nam 
1. QĐ 1065 - UBND huyện 
Hải Đăng