17 người đang online
°

Văn bản của Huyện-Xã

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
Lượt xem: 163
100%

 

STT Nội dung File Tải về
1 Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 05/02/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 01/QĐ-UBBC

2 Thông báo số 02/TB-UBBB ngày 05/02/2021 về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

3 Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 05/02/2021 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch số 03/KH-UBBC

4 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ thị số 02/CT-UBND
5 Thông báo số 06/TB-UBBC ngày 22/02/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG và các mẫu kèm theo Nghị quyết số 41).
6 Nghị quyết số 11/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 về việc ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 11/NQ-UBBC
7 Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Ban bau cử đơn vị số 1 Phuoc Nam.pdf
2. Ban bầu cử đơn vị số 2 xã phước hà.pdf
3. Ban bầu cử đơn vị số 3 xã nhị hà.pdf
4. Ban bầu cử đơn vị số 4 xã phước ninh.pdf
5. Ban bầu cử đơn vị số 5 xã phước minh.pdf
6. Ban bầu cử đơn vị số 6 xã Phuoc Dinh.pdf
7. Ban bầu cử đơn vị số 7 xã phước diêm.pdf
8. Ban bầu cử đơn vị số 8 xã cà ná.pdf

8

Công văn số 23/UBBC-TH ngày 02/4/2021 về việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; công khai bản kê tài sản, thu nhập của người ứng cử và khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử để niêm yết công khai


9

Nghị quyết số 31/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết 31.pdf
10


11

12

13


Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV...(01/06/2021 4:12 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021...(18/05/2021 4:11 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026(18/05/2021 4:11 SA)