Văn bản của Huyện-Xã

STT Nội dung File Tải về
1 Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 05/02/2021 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định số 01/QĐ-UBBC

2 Thông báo số 02/TB-UBBB ngày 05/02/2021 về việc phân công các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

3 Kế hoạch số 03/KH-UBBC ngày 05/02/2021 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kế hoạch số 03/KH-UBBC

4 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 08/02/2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chỉ thị số 02/CT-UBND
5 Thông báo số 06/TB-UBBC ngày 22/02/2021 về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG và các mẫu kèm theo Nghị quyết số 41).
6 Nghị quyết số 11/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 về việc ấn định công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nghị quyết số 11/NQ-UBBC
7 Ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Ban bau cử đơn vị số 1 Phuoc Nam.pdf
2. Ban bầu cử đơn vị số 2 xã phước hà.pdf
3. Ban bầu cử đơn vị số 3 xã nhị hà.pdf
4. Ban bầu cử đơn vị số 4 xã phước ninh.pdf
5. Ban bầu cử đơn vị số 5 xã phước minh.pdf
6. Ban bầu cử đơn vị số 6 xã Phuoc Dinh.pdf
7. Ban bầu cử đơn vị số 7 xã phước diêm.pdf
8. Ban bầu cử đơn vị số 8 xã cà ná.pdf

8

Công văn số 23/UBBC-TH ngày 02/4/2021 về việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; công khai bản kê tài sản, thu nhập của người ứng cử và khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử để niêm yết công khai


9

Nghị quyết số 31/NQ-UBBC về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo đơn vị bầu cử Đại biểu hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết 31.pdf
10


11

12

13


Hải Đăng