52 người đang online
°

Văn bản Trung ương

Đăng ngày 19 - 02 - 2021
Lượt xem: 161
100%

 

STT Nội dung File Tải về
1 Hướng dẫn việc xác định số người trong danh sách ứng cử

 CV 45.VPHDBCQG.pdf

 2 Nghị quyết về số đơn vị bầu cử danh sách các đơn vị bầu cử và số lương ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG.pdf

 3 HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

Sách Hỏi-Đáp về bầu cử.pdf

4 Bảo đảm tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cử 

Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL.pdf

 5 Một số nội dung liên quan đến tuổi của người ứng cử  Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL.pdf
6 Cách tính số lượng đại biểu HĐND và việc sử dụng con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử  Công văn số 33/VPHĐBCQG-PL.pdf
7 Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  Chỉ thị số 45-CT/TW.pdf
8 Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  Nghị quyết số 133/2020/QH14.pdf
9 Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  Nghi quyet 1187 UBTVQH.pdf
10 Nghị quyết hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xv và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 1. Nghị quyết số 41/HĐBCQG.pdf

2. Phụ lục kèm NQ 41.pdf

11 Nghị quyết phân công thành viên Hồi đồng bầu cử quốc gia  Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG.pdf

12

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xv và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG.pdf
13 Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa xv và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 

14 Hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp 
 15 Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xv và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  Hướng dẫn số 169/BTGTW.pdf
 16 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
17 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  Thông tư số 102/2020/TT-BTC.pdf
18 Thông báo danh mục tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bầu cử  Danh muc tai lieu BCQG.pdf
1920Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV...(01/06/2021 4:12 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021...(18/05/2021 4:11 SA)

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ...(18/05/2021 4:11 SA)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021 -2026(18/05/2021 4:11 SA)