1 người đang online
°

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 05 - 09 - 2021
Lượt xem: 42
100%

 

CÁC NGHỊ QUYẾT TẠI KỲ HỌP THỨ HAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
STT Số hiệu
văn bản
Trích yếu Cơ quan
ban hành
File Tải về
1 32/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2020. HĐND huyện 32/NQ-HĐND.pdf
2 33/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020. HĐND huyện 33/NQ-HĐND.pdf
3 34/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nà nước năm 2020. HĐND huyện 34/NQ-HĐND.pdf
4 35/NQ-HĐND Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án năm 2021 và chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021-2025. HĐND huyện 35/NQ-HĐND.pdf
5 36/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. HĐND huyện 36/NQ-HĐND.pdf
6 37/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch và phân bổ vốn các dự án năm 2021. HĐND huyện 37/NQ-HĐND.pdf
7 38/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành Nội quy các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND huyện 38/NQ-HĐND.pdf
8 39/NQ-HĐND Nghị quyết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND huyện 39/NQ-HĐND.pdf
9 40/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 HĐND huyện 40/NQ-HĐND.pdf

 

 

Tin liên quan

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)

Tin mới nhất

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)