225 người đang online
°

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 07 - 04 - 2023
Lượt xem: 107
100%

 

STT Số hiệu Văn bản Trích yếu văn bản File tải về
1 04/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Tải về

Phụ lục

2 05/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phê duyệt các chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 2021-2025 (lần 4) Tải về
3 06/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2023 Tải về
4 07/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (lần 4) Tải về

 

 

 


Nghị quyết 04.pdf | Phụ lục kèm NQ 04.pdf | Nghị quyết 05.pdf | Nghị quyết 06.pdf | Nghị quyết 07.pdf

Tin liên quan

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(12/04/2023 1:01 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/12/2022 4:38 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)

Tin mới nhất

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Chín (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) Hội đồng nhân dân huyện khóa...(28/07/2023 11:17 SA)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ...(12/04/2023 1:01 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/12/2022 4:38 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ Năm Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(05/08/2022 4:30 CH)

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026(07/01/2022 7:51 SA)