88 người đang online
°

Quy chế làm việc của UBND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đăng ngày 20 - 11 - 2016
Lượt xem: 26
100%

07/2016/QĐ-UBND </p>

 

Theo đó, Ban hành kèm theo Quyết định số 7/2016/QĐ-UBND là Quy chế gồm 6 chương, 32 điều. Trong đó 06 Chương gồm:
      Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG;
      Chương II: TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN;
       CHƯƠNG III: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN;
       CHƯƠNG IV: THỦ TỤC TRÌNH BÀY, BAN HÀNH VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN;
       CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO;
       CHƯƠNG VI: TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

Nội dung chi tiết tải tại đây.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 312/2005/QĐ-UBND ngày 12/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận...(18/04/2017 1:51 SA)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.(14/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ Quyết định số 202/2004/QĐ-UB ngày 28/12/2004 và một số nội dung của Quyết định số...(12/04/2017 1:51 SA)

Về việc bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh về quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo...(12/04/2017 1:51 SA)