8 người đang online
°

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Đăng ngày 05 - 05 - 2022
Lượt xem: 36
100%

 

STT

Số hiệu
Văn bản

Ngày ban hành Nội dung File Tải về

1

18/QĐ-UBND 11/01/2021 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Thuận Nam đã được HĐND huyện phê chuẩn 18/QĐ-UBND

2

695/QĐ-UBND 12/4/2021 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý 1 năm 2021 695/QĐUBND
3 1309/QĐ-UBND 02/7/2021 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng năm 2021 1309/QĐ-UBND
4 28/TB-PTCKH 05/7/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2020 28/TB-PTCKH
5 42/TB-PTCKH 07/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Dinh năm 2020 42/TB-PTCKH
6 44/TB-PTCKH 15/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Cà Ná năm 2020 44/TB-PTCKH
7 45/TB-PTCKH 15/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2020 45/TB-PTCKH
8 46/TB-PTCKH 15/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Ninh năm 2020 46/TB-PTCKH
9 43/TB-PTCKH 16/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Nhị Hà năm 2020 43/TB-PTCKH
10 48/TB-PTCKH 30/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Nam năm 2020 48/TB-PTCKH
11 49/TB-PTCKH 30/9/2021 Thông báo thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Hà năm 2020 49/TB-PTCKH
12 3466/QĐ-UBND 05/10/2021 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý 3 năm 2021 3466/QĐ-UBND
13 4259/QĐ-UBND 22/12/2021 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Thuận Nam 4259/QĐ-UBND
14 4354/QĐ-UBND 31/12/2021 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Thuận Nam đã được HĐND huyện phê chuẩn 4354/QĐ-UBND
15 4355/QĐ-UBND 31/12/2021 Ban hành Chương trình tiết kiệm, chống lang phí giai đoạn 2021-2025 4355/QĐ-UBND
16 107/QĐ-UBND 17/01/2022 Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Quý 4 năm 2021 107/QĐ-UBND

 

 


Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Ca Na nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Nhi Ha nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Phuoc Diem nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Phuoc Dinh nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Phuoc Ha nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Phuoc Minh nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Phuoc Nam nam 2020.pdf | Thong bao tham dinh quyet toan ngan sach xa Phuoc Ninh nam 2020.pdf | Quyet dinh so 18 cong khai du toan nam 2021 da duoc HĐND huyen phe chuan.pdf | Quyet dinh so 4355 ban hanh Chuong trinh TKCLP giai doan 2021-2025.pdf

Tin liên quan

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 8:40 SA)

Tin mới nhất

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 8:40 SA)

Thông báo số 28/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 45/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 42/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2019(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 39/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2019(09/11/2021 9:23 CH)