4 người đang online
°

Công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Đăng ngày 08 - 06 - 2020
Lượt xem: 16
100%

          Huyện Thuận Nam đăng tải công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và các năm tiếp theo.

 

STT Lĩnh vực  Đơn vị File Tải về
1 Công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thuận Nam  FILE
2

Công khai minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Nam

FILE 
3

Công khai minh bạch trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam FILE
4

Công khai minh bạch báo cáo hằng năm về phòng chống tham nhũng 

Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam FILE
5 Công khai minh bạch về tài chính và ngân sách Nhà nước  Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
6 Công khai minh bạch trong lĩnh vực khoa học - công nghệ Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thuận Nam

7 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực Tư pháp  Phòng Tư pháp huyện Thuận Nam   FILE
8 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực Giáo dục
 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Nam 

1. PCTN năm 2019.pdf 

2. Báo cáo PCTN 6 thang đầu năm 2020.pdf

9 Công khai, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư công
 Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam
 
1. NQ 16 - KH đầu tư phát triển năm 2019.pdf

2. BC 270 - T.hình t.hiện k.hoạch dau tu cong g.đoạn 2016-2020 va K.hoạch đ.tư công gđ 2021-2025.pdf 

3. BC 08 - BC giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019.pdf
10      

Tin liên quan

Tin mới nhất

Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021(11/05/2022 8:40 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021(05/05/2022 10:06 SA)

Thông báo số 28/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 45/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Diêm năm 2020(09/11/2021 9:23 CH)

Thông báo số 42/TB-PTCKH về thẩm định quyết toán ngân sách xã Phước Minh năm 2019(09/11/2021 9:23 CH)