0 người đang online
°

Nhìn lại hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 01 - 02 - 2014
Lượt xem: 18
100%

 

Cách đây hơn một năm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/01/2012 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Đây là Nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, xem đây là một luồng sinh khí mới, một quyết tâm mới; ngay từ khi Nghị quyết mới được ban hành, cũng như quá trình triển khai và tổ chức thực hiện.

Dư luận trong nhân dân rất kỳ vọng vào đợt sinh hoạt chính trị lần này sẽ ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đều xác định việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết với tinh thần quyết tâm chính trị cao; đồng thời, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- xem đây là việc thường xuyên, liên tục đối với từng tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 

Qua hơn một năm thực hiện, đã có những chuyển biến nhất định, đạt được một số kết quả nổi bật bước đầu:

 

Một là, tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ, cho rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là rất cần thiết, cấp bách và phù hợp với tình hình hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra, bước đầu tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 

Hai là, nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội được nâng cao; từng tập thể, cán bộ, đảng viên,, nhất là người đứng đầu đã được cảnh tỉnh, nhận diện về nguy cơ suy thoái, thấy rõ ưu điểm để phát huy, có giải pháp cụ thể, đã và đang được thực hiện nghiêm túc để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; trong đó ưu tiên tập trung giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, khoáng sản; các dự án đầu tư dang dở, giải phóng mặt bằng; bảo vệ rừng; bảo vệ trật tự an toàn xã hội... Góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất tư tưởng trong các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải chỉnh đốn và xây dựng Đảng.

 

Ba là, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội đã xây dựng và thực hiện các vấn đề bức xúc như: Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sơ, tổng kết đánh giá các loại hình kinh tế, các mô hình dịch vụ, sản xuất cây, con hiệu quả; quy định cụ thể về sử dụng xe công, tổ chức các hội nghị, lễ cưới, lễ tang; nghiêm cấm uống rượu bia trong các ngày làm việc; rà soát, kiện toàn tổ chức và sắp xếp, bố trí lại cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra và kết luận để điều chuyển hoặc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm; tập trung xử lý các vụ khiếu kiện lâu ngày và đưa ra xem xét, giải quyết những vụ việc gây bức xúc trong dư luận... tạo được hiệu ứng và sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

 

Trong thời gian tới, toàn Đảng bộ Ninh Thuận tiếp tục quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội tập trung tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), các Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt 3 nhóm giải pháp mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định, đó là: Về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác chính trị, tư tưởng. Từ đó, nâng cao tinh thần tận tâm, tận lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Qua hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dù mức độ và hiệu quả khác nhau, tuy vẫn còn những hạn chế nhất định, thậm chí còn những điều mà trong Đảng và nhân dân chưa hài lòng; nhưng rõ ràng, từng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã có những khởi động bước đầu tích cực, đã có chuyển biến thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và thể hiện quyết tâm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

 

Với niềm vui mới, với khí thế mới và quyết tâm mới toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà nêu cao tinh thần đoàn kết quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đối với huyện Thuận Nam, qua hơn một năm triển khai thực hiện, nhất là qua đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã đem lại kết quả và kinh nghiệm bước đầu rất quan trọng, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các đồng chí Thường vụ cấp ủy các cấp đều tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực thẳng thắn, có tinh thần cầu thị, đầy trách nhiệm trước Đảng, trước dân; kết quả thấy rõ nhất là sau kiểm điểm các đồng chí đều tỏ rõ quyết tâm, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, thông cảm và chia sẽ với nhau để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó; giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

 

Trong quá trình tiến hành kiểm điểm và sau kiểm điểm; để thực hiện có hiệu quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ; trong những tháng cuối năm 2012 và đấu năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết khắc phục một số nội dung trong 10 nhóm vấn đề cấn làm ngay như:

- Ngay sau khi hội nghị kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI ), Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung chỉ đạo UBND huyện tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đất đai, khoáng sản;

- Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tiếp dân, gỉai quyết khiếu nại- tố cáo trên địa bàn;

- Tập trung các giải pháp đồng bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là khâu thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng;

- Tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên;

- Bổ sung cán bộ vào dự nguồn quy hoạch các chức danh còn khuyết của nhiệm kỳ 2011- 2015 và thực hiện phương án quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đúng theo hướng dẫn quy định, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã Phước Dinh;

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng tinh thần chỉ đạo của trên về sơ, tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên;

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tăng cường công tác thanh tra công vụ của chính quyền, UBND huyện đã chấn chỉnh lề lối làm việc, đến nay đã đi vào hoạt động có nền nếp; đồng thời đã và đang khắc phục, sửa chữa có kết quả những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, quản lý, đó là:

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Xây dựng và ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với vấn đề bảo vệ môi trường, trọng tâm là thu gom rác thải, nước thải;

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn triệt để tình trạng chặt phá rừng làm rẫy, trọng tâm là rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Biêu, Tân Giang; giải quyết dứt điểm vấn đề xung đột về đất đai vùng hạ lưu Hồ Sông Biêu;

- Đẩy mạnh các biện pháp tập trung giải quyết tình hình nhiễm mặn tại xã Phước Minh, tranh chấp đất đai Trung tâm nghiên cứu cây trồng bán khô hạn, không để cho dân tập trung khiếu kiện tập đông người, vượt cấp, giải quyết các tranh chấp trong đền bù, giải tỏa mặt bằng phục vụ các dự án Hồ Núi Một, Điện hạt nhân, khoáng sản titan xã Phước Dinh, dự án khu dân cư 4,38 ha, 171 lô khu dân cư Cảng cá Cà Ná;

- Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn giao thông;

- Rà soát, giải quyết triệt để hoạt động tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn,... Nhờ vậy đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Huyện ủy về nhiệm vụ năm 2013, tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh phát triển trong những năm tiếp theo.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thuận Nam Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ I – năm 2020(24/06/2020 3:41 SA)

Thuận Nam: Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.(17/05/2016 1:17 SA)

Thuận Nam tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây – Nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016.(22/02/2016 1:06 SA)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2015) và giải...(19/03/2015 12:32 SA)

Hướng dẫn việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương...(19/03/2015 12:32 SA)