98 người đang online
°

Tín dụng chính sách xã hội đồng hành cùng người nghèo trên địa bàn huyện

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
Lượt xem: 64
100%

Trong những năm qua việc triển khai cho vay các chương trình cho vay tín dụng của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã từng bước khẳng định vai trò chủ lực quan trọng trong việc chuyển tải nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

 

Qua đó từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện, chính quyền địa phương và các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác tổ chức giải ngân trên 114 tỷ đồng với 3.002 lượt khách hàng được vay vốn; Doanh số thu nợ trên 66 tỷ đồng. Đến 31/8/2023  tổng dư nợ các chương trình tín dụng  đạt gần 409 tỷ đồng, tăng trên 48 tỷ đồng so đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 13,6%. Trong đó, dư nợ cho vay 03 chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đạt trên 206 tỷ đồng, tăng 21 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 50,5% trên tổng dư nợ.

Cùng với nguồn vốn từ Trung ương giao, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác địa phương qua để cho vay hộ nghèo  và các đối tượng chính sách khác;  Đến nay nguồn vốn nhận uỷ thác huyện đạt 4.231 tỷ đồng tăng 1 tỷ đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% KH giao.

Trong những tháng cuối năm 2023, phòng giao dịch huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 44-KH/HU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện về triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; báo cáo, tham mưu UBND huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn ngân sách  địa phương trình HĐND huyện giao năm 2024, rà soát  tập trung giải ngân các chương trình tín dụng, tập trung phối hợp rà soát đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình học sinh sinh viên và cho vay nhà ở xã hội; tiếp tục rà soát đôn đốc xử lý nợ đến hạn kịp thời; tăng cường nâng cao kết quả huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và huy động thông qua tổ TK&VV; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn thể ủy thác nâng cao chất lượng tín dụng và kết quả thu lãi nhất là tại một số xã có chất lượng tín dụng thấp chưa ổn định; tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ kiêm nhiệm; triển khai đến khách hàng dịch vụ Mobile Banking, tổ chức rà soát chỉnh sửa thông tin CCCD của các khách hàng có ngày sinh, ngày cấp là 01 tháng 01, cập nhật thông tin CCCD cho các khách hàng chưa đổi CCCD, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hộ vay cách thức sử dụng vốn, phương thức làm ăn kinh tế hiệu quả.

 

 

Tin liên quan

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải...(25/11/2023 12:27 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(25/11/2023 12:16 CH)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná (21/11/2023 8:30 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết...(21/11/2023 8:28 SA)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban quý III...(16/10/2023 8:07 CH)

Tin mới nhất

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam đẩy nhanh tiến độ giải ngân 24 tỷ đồng nguồn vốn giải...(25/11/2023 12:27 CH)

Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp chức năng “Mua sắm VnShop” trên ứng dụng VBSP SmartBanking(25/11/2023 12:16 CH)

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện Thuận Nam kiểm tra giám sát tại xã Cà Ná (21/11/2023 8:30 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết...(21/11/2023 8:28 SA)

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Nam họp giao ban quý III...(16/10/2023 8:07 CH)