547 người đang online
°

Thuận Nam triển khai các giải pháp đột phá cải cách hành chính gắn với nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2023

Đăng ngày 22 - 02 - 2023
Lượt xem: 161
100%

 

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành và cán bộ, công chức trong thực hiện công tác “cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” hướng tới phục vụ người dân và tổ chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, nhất là công chức trực tiếp giải quyết TTHC;  Kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; cải thiện mạnh mẽ vị thứ xếp hạng cải cách hành chính, chỉ số DDCI huyện Thuận Nam, phấn đấu nằm trong nhóm dẫn đầu về vị trí xếp hạng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngày 09/02/2023, UBND huyện Thuận Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về “cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh ” trên địa bàn huyện năm 2023.

Theo đó, Kế hoạch xác định 07 mục tiêu cụ thể đó là: (1) 100% cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; (2) 100% công việc được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên “Phần mềm văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh” được thực hiện đúng thời gian quy định, không có văn bản trễ hạn; (3) 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được niêm yết công khai, minh bạch, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; (4) 100% TTHC, hồ sơ TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo quy định. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính đạt từ 90% trở lên; (5) Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng; (6) 100% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ, văn bản có nội dung mật); (7) Duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, gắn với thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã.

Kế hoạch cũng đề ra 06 nhiệm vụ giải pháp thực hiện bao gồm: (1) Nhiệm vụ và giải pháp về công tác chỉ đạo, điều hành; (2) Nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thể chế; (3) Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính; (4) Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; (5) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp tài chính công; (6) Nhóm nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.

 

Tin liên quan

Tin mới nhất