6 người đang online
°

Bản đồ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Thuận Nam

Đăng ngày 29 - 04 - 2022
Lượt xem: 241
100%

 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG, QUY HOẠCH PHÂN KHU, QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THUẬN NAM
STT Tên Đồ án Quy hoạch Quyết định phê duyệt Xem và tải File Ghi chú
A Quy hoạch chung xây dựng
1 Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu trung tâm hành chính và Khu liên hợp đô thị - công nghiệp Thuận Nam 365/QĐ-UBND ngày 08/07/2011 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
2 Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035 480/QĐ-UBND ngày 31/12/2018 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
3 Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035 188/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
B Quy hoạch phân khu xây dựng
1 Quy hoạch Phân khu xây dựng Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Nam 1632/QĐ-UBND ngày 24/08/2010 của UBND huyện Xem chi tiết  
2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Công nghiệp Phước Nam Năm 2005 Xem chi tiết  
3 Quy hoạch phân khu xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná, tỉnh Ninh Thuận 192/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
4 Quy hoạch phân khu xây dựng (Tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 129/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
C Quy hoạch chi tiết xây dựng
1 Xã Cà Ná
1.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư N10, N11 thuộc dự án tái định cư vùng sạt lở ven biển Cà Ná 1963/QĐ-UBND ngày 30/06/2008 của UBND huyện Xem chi tiết  
1.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư dự án Khu liên hợp thép Cà Ná (Khu Dốc Hầm - nay điều chỉnh thành Khu tái định cư dự án Khu công nghiệp Cà Ná) 67/QĐ-UBND ngày 27/02/2009 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
1.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cảng cá Cà Ná mở rộng 2967/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 của UBND huyện Xem chi tiết  
1.4 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Cà Ná (Khu dân cư phía Nam) 1943/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 của UBND huyện Xem chi tiết  
1.5 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Chỉnh trang khu 4,38ha thuộc khu dân cư Trung tâm nghề các Cà Ná, huyện Thuận Nam 315/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND huyện Xem chi tiết  
2 Xã Nhị Hà
2.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm cụm xã Nhị Hà  333/QĐ-UBND ngày 06/2/2001 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
2.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Điểm dân cư nông thôn xã Nhị Hà 1653/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND huyện Xem chi tiết  
3 Xã Phước Minh
3.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Điểm dân cư nông thôn xã Phước Minh (triển khai nông thôn mới) 1075/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND huyện Xem chi tiết  
3.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TTHC xã Phước Minh 549/QĐ-UBND ngày 11/03/2011 của UBND huyện Xem chi tiết  
3.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Chỉnh trang Khu dân cư Tổ 3, Tổ 4 thôn Quán Thẻ 1, xã Phước Minh 4306/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của UBND huyện  Xem chi tiết  
4 Xã Phước Dinh
4.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư vùng sạt lở thôn Sơn Hải 1 và Sơn Hải 2, xã Phước Dinh 1978/QĐ-UBND ngày 17/10/2007 của UBND huyện Xem chi tiết  
4.2 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 12/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
4.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nghĩa trang phục vụ tái định cư nhà máy điện hạt nhân Năm 2011 (UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt) Xem chi tiết  
4.4 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn, thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh 132/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND huyện Xem chi tiết  
4.5 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Điểm dân cư nông thôn xã Phước Dinh 1174/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND huyện Xem chi tiết  
4.6 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark 202/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
4.7 Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công viên công cộng kết hợp kinh doanh dịch vụ du lịch phía Bắc Dự án Khu Du lịch Mũi Dinh Ecopark 721/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND huyện Xem chi tiết  
4.8 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Đài Phát sóng Nam Trung Bộ tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 700/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND huyện Xem chi tiết  
4.9 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch Vịnh Mũi Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 3097/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
5 Xã Phước Nam
5.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TTHC xã Phước Nam 1404/QĐ-UBND ngày 22/06/2009 của UBND huyện Xem chi tiết  
5.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính huyện Thuận Nam 2349/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND huyện  Xem chi tiết  
5.3 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Điểm dân cư nông thôn xã Phước Nam (triển khai nông thôn mới) 489/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Xem chi tiết  
5.4 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư thôn Phước Lập Tam Lang, xã Phước Nam 4313/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện Xem chi tiết  
6 Xã Phước Hà
6.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu TTHC xã Phước Hà 1585/QĐ-UBND ngày 21/07/2009 của UBND huyện Xem chi tiết  
6.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Điểm dân cư nông thôn xã Phước Hà 1088/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND huyện Xem chi tiết  
6.3 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư thôn Tân Hà 2, xã Phước Hà 4261/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND huyện  Xem chi tiết  
7 Xã Phước Ninh
7.1 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu TTHC xã Phước Ninh 152/QĐ-UBND ngày 20/01/2010 của UBND huyện Xem chi tiết  
7.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các Điểm dân cư nông thôn xã Phước Ninh 1087/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của UBND huyện Xem chi tiết  
8 Xã Phước Diêm
8.1 Quy hoạch chi tiết xây dựng Cảng tổng hợp Cà Ná (giai đoạn 1) 386/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
8.2 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Tổ hợp Điện khí LNG 299/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
8.3 Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Đầm Cà Ná thuộc xã Phước Diêm 169/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh Xem chi tiết  
8.4 Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu Du lịch sinh thái Cà Ná Star, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 3926/QĐ-UBND ngày 13/11/2021 của UBND tỉnh  Xem chi tiết  

 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất