Danh mục tài liệu báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021

DANH MỤC TÀI LIỆU CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021
STT Số hiệu văn bản  Ngày ban hành Trích yếu Đơn vị ban hành File Tải về
A TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN 
 A.1  Đánh giá lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN
1 976/UBND-NC 07/4/2021 V/v triển khai xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ. UBND huyện 976/UBND-NC
 2 3293/UBND-NC 26/9/2021 V/v tham mưu kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp. UBND huyện 3293/UBND-NC
 3 2657/UBND-NC 13/8/2021 V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị số 35-CT/TW, số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. UBND huyện 2657/UBND-NC
4 3739/UBND-NC 26/10/2021 V/v báo cáo tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 23/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. UBND huyện 3739/UBND-NC
5 3814/UBND-NC 29/10/2021 V/v triển khai Kế hoạch về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. UBND huyện 3814/UBND-NC
6 4483/UBND-NC 19/12/2021 V/v đề nghị báo cáo định kỳ thực hiện  chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị số 35-CT/TW, số 27-CT/TW và Quy định số 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị. UBND huyện 4483/UBND-NC
7 1547/UBND-NC 25/5/2021 V/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” năm 2021. UBND huyện 1547/UBND-NC
8 449/UBND-NC 25/02/2021 V/v báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN quý I/2021. UBND huyện 449/UBND-NC
9 2119/UBND-TH 08/7/2021 V/v đề xuất nội dung xây dựng định hướng Chương trình thanh tra năm 2022. UBND huyện 2119/UBND-TH
10 1227/UBND-NC 05/5/2021 V/v tham mưu Kế hoạch công tác PCTN năm 2021. UBND huyện 1227/UBND-NC
11 2172/UBND-NC 13/7/2021 V/v báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ. UBND huyện 2172/UBND-NC
12 2203/UBND-NC 14/7/2021 V/v báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC năm 2021. UBND huyện 2203/UBND-NC
13 3779/UBND-NC 28/10/2021 V/v báo cáo kết quả công tác thanh tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016-2021. UBND huyện 3779/UBND-NC
14 4172/UBND-NC 26/11/2021 V/v kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2021. UBND huyện 4172/UBND-NC
A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện
 A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN
 1  281/KH-UBND  18/6/2021 Kế hoạch về cải cách hành chính huyện Thuận Nam, giai đoạn 2021-2025. UBND huyện 281/KH-UBND
 2 249/KH-UBND  14/10/2021  Kế hoạch về triển khai các nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp UBND huyện 249/KH-UBND 
3 588/BC-UBND 17/11/2021 Báo cáo về kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.  UBND huyện 588/BC-UBND
4 643/BC-UBND 15/12/2021 Báo cáo về kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.  UBND huyện 643/BC-UBND
A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN
 1 526-CV/HU 08/11/2021 Về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Chỉ thị số 35-CT/TW, số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy 526-CV/HU
 2 661/BC-UBND 25/10/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị. UBND huyện 661/BC-UBND
A.2.3 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN 
1 150/KH-UBND  06/02/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021". UBND huyện 150/KH-UBND
 2 585/BC-UBND 15/11/2021 Báo cáo tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. UBND huyện  585/BC-UBND
A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN
1 145/KH-UBND 21/5/2021 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. UBND huyện 145/KH-UBND
 2 4154/QĐ-UBND  06/12/2021 Quyết định về giao Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022. UBND huyện 4154/QĐ-UBND
3 85/BC-UBND 17/3/2021 Báo cáo công tác PCTN quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II/2021. UBND huyện 85/BC-UBND
4 242/BC-UBND 18/6/2021 Báo cáo công tác PCTN quý II và phương hướng nhiệm vụ quý III/2021. UBND huyện 242/BC-UBND
5 489/BC-UBND 29/9/2021 Báo cáo công tác PCTN 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. UBND huyện 489/BC-UBND
6 552/BC-UBND 23/10/2021 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021. UBND huyện  552/BC-UBND
7 01/KL-TTH  27/12/2021 Kết luận thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách của UBND xã Phước Minh. Thanh tra huyện 01/KL-TTH
8 02/KL-TTH 27/12/2021 Kết luận thanh tra việc tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN của Chủ tịch UBND xã Phước Dinh. Thanh tra huyện 02/KL-TTH
A.2.5 Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện
 1 548/BC-UBND 21/10/2021 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri năm 2021. UBND huyện 548/BC-UBND 
 B TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG 
B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước
B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018
a) Công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân:
1 395/QĐ-UBND 01/3/2021 Quyết định về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. UBND huyện  395/QĐ-UBND
2 103/QĐ-UBND 17/01/2022 Quyết định về khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện năm 2021. UBND huyện 103/QĐ-UBND
3 360/QĐ-UBND 09/02/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Hùng, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng. UBND huyện 360/QĐ-UBND 
4 144/QĐ-UBND 20/01/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Dương Thị Mỹ Diễm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cà Ná. UBND huyện  144/QĐ-UBND
5 194/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phước Minh. UBND huyện 194/QĐ-UBND
6 195/QĐ-UBND 25/01/2021 Quyết định về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Bùi Thị Bích Vương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhị Hà. UBND huyện 195/QĐ-UBND
b) Công khai, minh bạch việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác:
1 18/QĐ-UBND 11/01/2021 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021. UBND huyện 18/QĐ-UBND
2 695/QĐ-UBND 04/12/2021 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2021. UBND huyện 695/QĐ-UBND
3 1309/QĐ-UBND 02/7/2021 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021.  UBND huyện 1309/QĐ-UBND
4 3466/QĐ-UBND 05/10/2021 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3/2021. UBND huyện 3466/QĐ-UBND
5 4259/QĐ-UBND 22/12/2021 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2021. UBND huyện 4259/QĐ-UBND
6 4354/QĐ-UBND 31/12/2021 Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2021. UBND huyện 4354/QĐ-UBND
c) Công khai, minh bạchcông tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn:
1 120/KH-UBND 27/4/2021 Kế hoạch về đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm đối với chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện 120/KH-UBND
2 785/QĐ-UBND 04/5/2021 Quyết định về thành lập Hội đồng đánh giá Chương trình hành động xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện 785/QĐ-UBND
3 313/KH-UBND 28/12/2021 Kế hoạch về tổ chức đánh giá  Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý các trường học trực thuộc. UBND huyện 313/KH-UBND
d) Công khai, minh bạchviệc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch:
1 01/2021/QĐ-UBND 24/12/2021 Quyết định về ban hành Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện 01/2021/QĐ-UBND
2 04/KH-UBND 07/01/2021 Kế hoạch về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021. UBND huyện 04/KH-UBND
3 42/KH-UBND 09/02/2021 Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021. UBND huyện 42/KH-UBND
4 164/KH-UBND 06/11/2021 Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2021. UBND huyện 164/KH-UBND
5 174/KH-UBND 21/6/2021 Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021. UBND huyện 174/KH-UBND
đ) Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 Điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính:
1 209/KH-UBND 13/11/2021 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. UBND huyện 209/KH-UBND
2 07/KH-UBND 12/01/2021 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. UBND huyện 07/KH-UBND
3 72/KH-UBND 03/10/2021 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021. UBND huyện 72/KH-UBND
4 3211/QĐ-UBND 20/8/2021 Quyết định thành lập Tổ triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính. UBND huyện 3211/QĐ-UBND
5 573/BC-UBND 09/11/2021 Báo cáo kết quả thực hiện công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. UBND huyện 573/BC-UBND
 B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2021)
 1 244/KH-UBND 07/9/2021 Kế hoạch triển khai các giải pháp đột phá về Cải cách hành chính huyện nhằm góp phần cải thiện, phát triển bền vững các Chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS của tỉnh năm 2021.  UBND huyện 244/KH-UBND
2 24/KH-UBND 26/01/2021 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021. UBND huyện 24/KH-UBND
B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn 
1 1365/QĐ-UBND 25/12/2020 Quyết định giao quyết định dự toán thu chi ngân sách cấp huyện năm 2020 cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc huyện. UBND huyện 1365/QĐ-UBND
2 233/PTCKH-NS 20/11/2020 V/v báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Phòng Tài chính và Kế hoạch 233/PTCKH-NS
B.1.4 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích 
B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức
1 580/BC-UBND 11/11/2021 Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 ngành Nội vụ. UBND huyện 580/BC-UBND
B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) 
1 71/KH-UBND 03/10/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu của năm 2020. UBND huyện 71/KH-UBND
2 107/BC-UBND 15/4/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020. UBND huyện 107/BC-UBND
 3 108/BC-UBND 16/4/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020. UBND huyện 108/BC-UBND
4 03/BC-VPCU&CQ 06/4/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền 03/BC-VPCU&CQ
5 27/BC-VP  23/12/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021. Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền 27/BC-VP
B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg ngày 22/4/2019 của TTg CP (Chỉ thị 10)
1 151/KH-UBND  09/8/2019 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. UBND huyện 151/KH-UBND
2 212/BC-UBND  06/08/2021 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị hành chính Nhà nước. UBND huyện 212/BC-UBND

 


 

Hải Đăng