Quyết định số 1997/QĐ-UBND về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận

          Ngày 16/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.
 
             Xem chi tiết tại đâyQuyết định số1997/QĐ-UBND.pdf

Hải Đăng