Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng

Chiều ngày 18/5/2022, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện ủy có đồng chí Ngô Văn Sậy – Phó Bí thư TT huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trương Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Huyện đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin; Ban Quản lý dự án đầu tư huyện, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện, Phòng Tư pháp, Chi cục Thống kê KV NP-TN. Tại điểm cầu xã có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc, tuyên truyền viên cấp xã.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Tổ chức huyện ủy quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động của huyện ủy về triển khai các Nghị quyết của tỉnh ủy như: Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 29/3/2022 về thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 10/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 100-KH/HU ngày 15/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 11/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 101-KH/HU ngày 15/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 102-KH/HU ngày 15/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 103-KH/HU ngày 15/4/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 104-KH/HU ngày 15/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 20/4/2022 về thực hiện Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 14/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; Chương trình hành động số 05-CTr/HU ngày 15/4/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 15/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU  ngày 17/01/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về phát triển kinh tế biển trên địa bàn huyện Thuận Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động của huyện ủy về thực hiện các Nghị quyết của tỉnh ủy đến các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên về nội dung trong các văn bản của Đảng; qua đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong các Nghị quyết; từ đó góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

 

 

Phan Thủy