Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2022

Chiều ngày 17/5/2022, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diệp Minh Xuân chủ trì tổ chức kiểm tra tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2022, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Cùng dự có đồng chí Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí Phó Trưởng trạm Thủy nông; Trưởng trạm Khuyến nông, Trưởng trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lãnh đạo UBND và Công chức phụ trách nông nghiệp 02 xã Phước Hà, Nhị Hà.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của 02 xã Nhị Hà, Phước Hà, trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham gia đoàn kiểm tra, ông Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ Hè Thu và rà soát lại các vùng đã đăng ký chuyển đổi cây trồng, tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra.

 

 

KHẮC TRÍ -PNN