UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Nam về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030

Ngày 11/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Thuận Nam.

Theo đó UBND huyện xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phục vụ tốt nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện hiện đại, đồng bộ, năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế, thân thiện với môi trường, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Chú trọng phân vùng, nghiên cứu lựa chọn đưa các giống mới, quy trình sản xuất hiện đại, hiệu quả vào sản xuất; lựa chọn các cây trồng, vật nuôi đặc thù, tiềm năng, lợi thế để tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất theo hướng chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu…                                  

N.L.T.Tâm