Kết luận thanh tra về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 16, xã Phước Minh

          Thực hiện Quyết định số 4035/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 16, xã Phước Minh. Ngày 28/4/2022, UBND huyện có kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đối với thửa đất số 257, tờ bản đồ số 16, xã Phước Minh. 

          Xem chi tiết tại đây: Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND

 

Hải Đăng