UBND huyện Thuận Nam triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh giai đoạn 2022-2025

 Ngày 16/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1562/KH-UBND  về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025; theo đó, nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khu vực tư nhân cả về chất và lượng, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh thu, nộp thuế lớn, có nhiều địa điểm kinh doanh, trường hợp đủ điều kiện, thực hiện đăng ký chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, đồng thời chủ động nắm bắt nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện, tư vấn, hướng dẫn thủ tục, hồ sơ chuyển đổi đảm bảo theo quy định.

Minh Châu