Ban Tuyên giáo huyện ủy giám sát việc tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng

Từ ngày 24/3/2022 đến ngày 05/4/2022, Tổ giám sát của Ban Tuyên giáo huyện ủy do đồng chí Bùi Hữu Giáo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 tại các chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện.

          Việc giám sát nhằm đánh giá đúng tình hình tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; việc triển khai các văn bản của chi, đảng bộ, các cơ quan đã ban hành thực hiện; biên bản các cuộc hội nghị, cuộc họp của đảng bộ,  chi bộ trực thuộc, các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên trong đảng bộ và kết quả đánh giá bài thu hoạch…. Đánh giá kết quả bước đầu đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian đến.

 

          Tổ giám sát đã tiến hành giám sát trực tiếp tại 10 đảng bộ cơ sở trực huyện ủy và các chi bộ cơ sở: Phòng Văn hóa và Thông tin, Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện… và giám sát qua báo cáo đối với các chi bộ, cơ sở, cơ quan đoàn thể còn lại. Qua báo cáo và kiểm tra cho thấy: Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức phù hợp. Cá nhân người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao. Đồng thời, Tổ giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế tồn tại và đề nghị các cấp ủy phải sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 

          Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, Tổ Trưởng tổ giám sát đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và bố trí, sắp xếp tổ chức làm việc với Tổ theo đúng kế hoạch. Đánh giá sơ bộ, các chi, đảng bộ, cơ quan đã xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung giám sát đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng chí cũng đề nghị các chi, đảng bộ tiếp tục rà soát, bổ sung những nội dung còn thiếu; khắc phục hạn chế được chỉ ra qua quá trình kiểm tra, nhằm tổ chức thực hiện đưa nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng vào cuộc sống.

 

          Kết quả giám sát và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương sẽ được Tổ giám sát tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ huyện ủy và gửi cho các chi, đảng bộ biết.

 

 

Xuân Quyết