Kế hoạch tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch

Xem chi tiết tại đây :    Kế hoạch số 110/KH-UBND

Hải Đăng