UBND huyện họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022

Sáng ngày 22/3/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022, Tham dự có đồng chí Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có: các Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Thành viên UBND huyện; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã.

Kết luận phiên họp, đồng chí Trương Xuân Vỹ - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới theo chức năng, nhiệm vụ: (1) Tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu và trọng tâm, đột phá, các Văn bản, Thông báo chỉ đạo ý kiến của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; phấn đấu các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong quý II/2022 đạt 60% trở lên; (2) Đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các công trình, dự án được giao vốn đầu tư năm 2022, cam kết tiến độ thực hiện cụ thể; chú trọng công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện gắn với việc giải quyết đơn thư, các vấn đề phát sinh ; (3) Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; (4) Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chi trả các chế độ chính sách kịp thời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm như: 30/4 và 01/5, Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch …

Minh Châu