Thuận Nam triển khai Kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng năm 2022

          Ngày 22/2/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2022. Theo đó, huyện xác định tập trung thực hiện, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của tỉnh và huyện bao gồm các công trình Nhóm Khu đô thị mới, Khu dân cư chỉnh trang, cụm công nghiệp, khu sản xuất...và nhóm xây dựng kết cấu hạ tầng (kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực...) tạo quỹ đất phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm các công trình chuyển tiếp kéo dài. Triển khai đo đạc, lập hồ sơ thu hồi, xây dựng giá đất cụ thể, kiểm đếm, áp giá công khai, trình thẩm định, phê duyệt phương án thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án mới thực hiện trong năm 2022.

          Đồng thời, nghiêm túc thực hiện quy định về phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường phối hợp chặt chẽ, tích cực, có hiệu quả giữa các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã trên địa bàn huyện; đảm bảo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng trình tự theo quy định. Hoàn thiện xây dựng các khu cơ sở hạ tầng phục vụ tái định cư, lập phương án tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất, trình thẩm định, phê duyệt, bàn giao đất tại thực địa cho người bị ảnh hưởng, đặc biệt tại các dự án trọng điểm của tỉnh và huyện; Kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp đã áp dụng đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước, thực hiện đúng trình tự về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thường xuyên trao đổi, liên hệ và gắn kết chặt chẽ với nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; tích cực tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Thuận Nam trong những năm tiếp theo.

Kiều Oanh