Thuận Nam triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2022 trên địa bàn huyện

          Ngày 15/2/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND, theo đó để triển khai thực hiện tốt công tác gia đình năm 2022 cần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần cho mọi gia đình; phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình nhằm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”.

          Tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác gia đình tạo điều kiện hỗ trợ, nâng cao chất lượng công tác gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững; Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ về công tác gia đình và các văn bản, đề án, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; Tổ chức hoạt động truyền thông trong các dịp: Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tổ chức triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thu thập, tổng hợp báo cáo về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại địa phương; Triển khai thực hiện đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình hiệu quả, mô hình mới về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình…Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan đến công tác gia đình triển khai trên địa bàn huyện.

Kiều Oanh