UBND huyện họp nghe báo cáo công tác GPMB tại dự án Đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí

Chiều ngày 15/02/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Diệp Minh Xuân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác GPMB tại dự án Đường dây 110kV mạch 2 Ninh Phước – Tuy Phong – Phan Rí. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, đại diện lãnh đạo UBND xã Phước Minh, Phước Ninh, Cà Ná và Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, Công ty Điện lực Ninh Thuận.

Kết luận cuộc họp Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã Phước Minh, Phước Ninh, Cà Ná, Chủ đầu tư tập trung triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng Kế hoạch cụ thể tiến độ thực hiện công tác GPMB; Báo cáo tóm tắt quy mô dự án, mục đích dự án, kết quả thực hiện công tác GPMB và những khó khăn, vướng mắc tại dự án gửi UBMTTQVN huyện và các Đoàn thể huyện để cùng phối hợp vận động, tuyên truyền cho dự án. Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam cùng với đơn vị thi công thường xuyên, trực tiếp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện công giải phóng mặt bằng, thi công và xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh tại dự án. Thực hiện nghiêm các quy định thu hồi, bồi thường, hỗ trợ các móng trụ và hành lang tuyến theo quy định…

Phan Thủy