Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận

         Ngày 18/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2184/QĐ-UBND  về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

           Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 2184/QĐ-UBND.pdf

Hải Đăng