Quyết định 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận

         Ngày 23/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND về Danh mục TTHC trong lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

              Xem chi tiết tại đây:  Quyết định số 1865/QĐ-UBND.pdf


Hải Đăng