Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020

     Ngày 08/9/2021, UBND huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 3288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách huyện năm 2020.

       Xem chi tiết tại đây:   

            1. Quyết đinh số 3288/QĐ-UBND.pdf

            2. Phụ lục kèm Quyết định số 3288/QĐ-UBND.xls


Hải Đăng