UBND huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam

          Ngày 02/9/2021, UBND huyện Thuận Nam ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Nam.
 
          Xem chi tiết tại đây: Kê hoạch số 218/KH-UBND.pdf
 


 

Hải Đăng