UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Cà Ná

Sáng ngày 10/8/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Huyền kiểm tra thực tế tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Cà Ná. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý khai thác các cảng cá, Chủ tịch UBND các xã: Cà Ná, Phước Diêm.

Tại buổi kiểm tra Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục chủ động thực hiện tầm soát dịch Covid-19 tại các cảng cá, bến cá định kỳ; kịp thời xử lý, ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, dẫn đến phải dừng hoạt động tại cảng cá, bến cá. Tập trung tuyên truyền, vận động người dân trong việc cân nhắc, tính toán đảm bảo hài hòa giữa việc thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch, vấn đề sức khỏe, lợi ích kinh tế trước mắt và lâu dài; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Tiếp tục duy trì, tăng cường thêm lực lượng tại các Chốt liên ngành đã có, nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào cảng đảm bảo các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định…

Phan Thủy