Thông báo về việc lấy ý kiến Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  * ĐÍNH KÈM CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN:

          1. Thông báo số 424/TB-UBND.pdf

          2. Báo cáo tóm tắt QHSDĐ huyện Thuận Nam 2030.pdf

          3. Bản đồ quy hoạch đất huyện Thuận Nam giai đoạn 2021-2030 FULL

Hải Đăng