UBND huyện Thuận Nam họp triển khai Kế hoạch đấu giá đất và lập quy hoạch, đầu tư khu dân cư năm 2021, giai đoạn 2022-2025

Chiều ngày 9/6/2021, ông Trương Xuân Vỹ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch đấu giá đất và lập quy hoạch, đầu tư khu dân cư năm 2021, giai đoạn 2022-2025. Tham dự cuộc họp có: Phó Chủ tịch UBND huyện - Diệp Minh Xuân; lãnh đạo các Phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Trung tâm PTQĐ huyện, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và lãnh đạo UBND các xã.

          Nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng và giải quyết nhu cầu đất ở cho người dân, tăng nguồn thu từ nguồn lực đất đai. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đã ban hành 02 Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 8/6/2021 về việc lập quy hoạch và đầu tư khu dân cư năm 2021 và giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 8/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện năm 2021.

        Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện quán triệt, yêu cầu các cơ quan chuyên môn, UBND các xã tập trung rà soát các cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành sớm nhất công việc, nhiệm đề ra theo kế hoạch và đúng quy định pháp luật./.

Kiều Oanh