Văn bản của Tỉnh

STT Nội dung File Tải về
1 Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

TB 09_T.báo tiếp nhận hồ sơ.pdf

 2 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 02/4/2021 đến ngày 09/4/2021) Báo cáo số 37.pdf

 3 Báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 1) công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo số 38.pdf

4 Kế hoạch triển khai hoạt động của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Thuận - Đơn vị bầu cử số 2  

Kế hoạch số 01.pdf

5 Đảm bảo tỉ lệ nữ ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Báo cáo số 36.pdf

6 Kế hoạch triển khai hoạt động của Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Thuận - Đơn vị bầu cử số 1  Kế hoạch số 01-BBCQH1.pdf
7 Nghị quyết quy định mức chi công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 20121-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  Nghị quyết số 01.pdf
8 Quyết định Quy định mức chi công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 


9 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 26/3/2021 đến ngày 02/4/2021) 

Báo cáo số 33.pdf
10 Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ứng phó một số tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Kế hoạch số 27.pdf

11 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 26/3/2021)

12

Xử lý trường hợp khuyết người bầu cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử và khai tiểu sử tóm tắt của người ứng cử để niêm yết công khai  Công văn số 31.pdf
13 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 12/3/2021 đến ngày 19/3/2021) 


14 Kế hoạch Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
 15 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến hết ngày 12/3/2021)  Báo cáo số 18.pdf
 16 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến hết ngày 04/3/2021) 
17 Đơn ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân 0. Đơn ứng cử HĐND.doc
18 Đơn ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV
Đơn ứng cử ĐBQH khóa XV.doc
19 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh tại cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh ngày 02/3/2021 thảo luận tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên dịai bàn tỉnh Ninh Thuận 
20 Báo cáo kết quả triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến hết ngày 24/02/2021)  Báo cáo số 11.pdf
21 Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đợn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 
22 Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026  Thông báo số 09.pdf
23 Đề xuất số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  Công văn số 06.pdf
24 Công văn về việc báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử    Công văn số 08.pdf
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
32    
33    
34