Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019

          Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019.

        »» File Văn bản:  QĐ_875_Cong khai dự toán NSNN năm 2019.pdf

Hải Đăng