Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chứng thực

Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định ban hành kèm theo Danh mục TTHC lĩnh vực chứng thực gồm 07 TTHC áp dụng chung; 05 TTHC cấp huyện; 05 TTHC cấp xã.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 12/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC trên lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Tệp đính kèm: (QDCT1299).pdf

Duy Tùng