Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Thuận Nam được áp dụng theo từng nhóm đối tượng và từng khu vực, cụ thể:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, bằng giá đất ở trong Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố nhân với hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,1;

- Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chinh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản); xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai như sau:

                + Đất nông nghiệp: hệ số điều chỉnh bàng 1,0;

                + Đất phi nông nghiệp là đất ở:

                 * Đất ở ven Quốc lộ 1A: hệ số điều chỉnh bằng 1,2;

                 * Tại nông thôn: Hệ số điều chỉnh tại xã Phước Diêm và xã Cà Ná bằng 1,2;

                  * Các xã còn lại bằng 1,1.

                + Đất phi nông nghiệp là đất sản xuất, kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ: hệ số điều chỉnh bằng 1,0

                + Đất phi nông nghiệp khác hệ số điều chỉnh bằng 1,0 

- Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất thuê của Nhà nước sang đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như sau:

                + Đất nông nghiệp: hệ số điều chỉnh bằng 1,0.

                + Đất phi nông nghiệp là đất ở:

                  * Đất ở ven Quốc lộ 1A: hệ số điều chỉnh bằng 1,2;

                  * Tại nông thôn: Hệ số điều chỉnh tại xã Phước Diêm và xã Cà Ná bằng 1,2;

                  * Các xã còn lại bằng 1,1.

                + Đất phi nông nghiệp là đất sản xuất, kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ: hệ số điều chỉnh bằng 1,0

                + Đất phi nông nghiệp khác hệ số điều chỉnh bằng 1,0. 

- Thời điểm áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 01 năm 2018

Xem toàn văn văn bản

Điền Phong