Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 20/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu du lịch Mũi Dinh EcoPark, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung cụ thể Quyết định:Một số hình ảnh của Dự ánDuy Tùng