Hướng dẫn việc học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”


Nội dung Hướng dẫn tải tại đây