UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt phương án và mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp huyện

.

Ngày 23/7/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án và mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của hộ gia đình, cá nhân đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại cấp huyện.

 

Tại Phương án khảo sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc khảo sát phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và dân chủ; đảm bảo tính khoa học, khả thi, bám sát yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính; kết quả khảo sát phải phản ánh được những nhận xét, đánh giá cũng như nguyện vọng của hộ gia đình, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; đồng thời phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Việc khảo sát được tiến hành trong phạm vi 20 xã, phường, thị trấn trên địa bàn 7 huyện, thành phố thuộc tỉnh; đối với địa bàn huyện Thuận Nam trong đợt khảo sát lần này có các xã Phước Nam, Phước Minh và Phước Dinh.

 

Việc khảo sát diễn ra trong tháng 8/2014; báo cáo kết quả khảo sát được công bố tại Hội nghị cải cách hành chính trong tháng 10/2014.

Điền Phong