4 người đang online
°

UBND huyện triển khai Kế hoạch Đột phá Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 22
100%

 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 14/4/2022 về Đột phá Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Theo đó, nhằm góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân; thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và Tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. Nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị; nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh (gọi chung là chủ thể sản xuất) tham gia Chương trình OCOP; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân và thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tin liên quan

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)

Tin mới nhất

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam 6 tháng đầu năm...(10/06/2022 4:15 CH)

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Thuận Nam tháng 5/2022(19/05/2022 4:50 CH)

UBND huyện ban hành kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức viên...(16/05/2022 4:53 CH)

UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 92-KH/HU ngày 29/3/2022 của Ban...(11/05/2022 1:45 CH)

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn huyện...(11/05/2022 1:40 CH)